klik hier voor de online versie  ///  profiel wijzigen en afmelden  ///  stuur door
Nieuwsbrief
horizontale lijn
geachte leden ,

In deze nieuwsbrief van CNV Kerk & Ideëel brengen we u op de hoogte van het laatste nieuws. Bij onze ledenbijeenkomst zijn twee films gemaakt, die kunt u downloaden. Veel lees- en kijkplezier!


Geslaagde ontmoeting en goed gesprek in ledenbijeenkomst 2013

In de Buurkerk in Utrecht te midden van de orgels van museum Van Speelklok tot Pierement, vond op 30 oktober jl. een enthousiaste ledenvergadering plaats. In aanvulling op het eerdere bericht op onze webpagina: De opkomst was aanzienlijk hoger dan gebruikelijk, het tijdstip aan het einde van de middag leek aan te spreken. De algemene en de financiële jaarstukken die u ontvangen hebt, werden goedgekeurd. Er werd gesproken over het Geregeld Overleg Arbeidsvoorwaarden. De leden stemden in met wijzigingen in het bestuur (zie verderop in deze nieuwsbrief). Er werden enkele jubilarissen gehuldigd. 
 

‘De C in kerken en organisaties’

De ledenbijeenkomst begon met een themagesprek over de ‘C’ in organisaties, zowel in de kerken als in organisaties als het CNV. Jaap Smit, algemeen voorzitter van het CNV en predikant, hield een toespraak over de ontwikkelingen in het denken over dit thema. En ook over de worsteling om de eigen waarden herkenbaar te maken en handen en voeten te geven in het eigentijdse maatschappelijk handelen. Die inleiding bleek velen te hebben geïnspireerd en het viel op dat tijdens de aansluitende maaltijd het gesprek over dit thema volop doorging. Enkele leden stelden zich beschikbaar om hierover verder met het bestuur mee te denken. Plan is om over deze thematiek een vervolgbijeenkomst te beleggen. Meld u bij het bestuur, als u hiervoor ook belangstelling hebt.


FILM: Kijk naar de inleiding van Jaap Smit!

Nieuws uit het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaarden PKN

Vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling: in het GO is gesproken over de actualisering van de arbeidsvoorwaardenregeling PKN. Er zijn diverse technische wijzigingen aangebracht, bijvoorbeeld de aanpassing van de regelingen aan de gewijzigde pensioendatum. Ook is de leesbaarheid vergroot en zijn voorbeelden toegevoegd. De Synode zal de regeling formeel moeten vaststellen, voordat deze van kracht kan worden. De vaststelling zal naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2014 plaatsvinden.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst: volgens de huidige arbeidsvoorwaardenregeling wordt een arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar aangegaan. Arbeidsrechtelijk gezien, mag de tijdelijke arbeidsovereenkomst ook voor een langere periode worden aangegaan. In het GO is afgesproken dat de tijdelijke arbeidsovereenkomst maximaal twee jaar mag bedragen. Dit is gedaan om de werknemer meer zekerheid te bieden.

Salarisontwikkeling: de salarissen in de PKN zijn sinds april 2009 niet verhoogd. En het ziet er ook niet naar uit dat een verhoging binnen afzienbare tijd te verwachten is. De salarisbedragen die de PKN hanteert zijn ontleend aan de bedragen bij de Rijksoverheid. En omdat er binnen die sector geen ontwikkelingen zijn geweest, is er voor de kerkelijke medewerkers dus ook niets veranderd. Op basis van het Sociaal Akkoord van eerder dit jaar, ziet het CNV wel ruimte voor een verhoging. In het overleg voor het rijkspersoneel wordt dit dan ook zeker ingebracht. 


Informatiefolder over beleid Kerk & Ideëel

Het bestuur heeft een folder samengesteld, die overzichtelijk informatie geeft over beleid en dienstverlening van Kerk & Ideëel. Vanuit welke visie werken we, wat zijn de prioriteiten, wat doen wij voor u. De folder is digitaal en op papier beschikbaar. Bedoeld voor u, maar óók om door te sturen aan of door te geven naar personen om u heen.
Vraag de digitale en/of papieren versie van de folder aan via kerkenideëel@cnvpubliekezaak.nl

DOWNLOAD: Bekijk de nieuwe informatiefolder van CNV Kerk & Ideëel


Wisselingen in het bestuur

In de ledenbijeenkomst van CNV Kerk & Ideëel stemden de leden van harte in met benoeming van John Kerseboom als nieuwe voorzitter. John was al vicevoorzitter. De nieuwe voorzitter verbindt de beide deelsectoren van onze vakgroep: hij heeft jarenlang gewerkt in de kerken en is thans werkzaam in de ideële sector (Liliane Fonds). Gerda van Scherpenzeel nam afscheid als secretaris en haar taak wordt overgenomen door de scheidende voorzitter, Wietse Klukhuhn. Als nieuw bestuurslid is benoemd Max Mesman. Max is als communicatiedeskundige werkzaam bij de Protestantse kerk.

FILM: Zie het filmpje over het afscheid van Gerda van Scherpenzeel als secretaris.

Contact voor uw vragen of informatie

Voor al uw vragen als lid van het CNV neemt u contact op met CNV Info: 030 751 1048 (lokaal tarief), alle werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. CNV Publieke Zaak is de vakbond voor werknemers in de publieke sector. Zie www.mijnvakbond.nl of neem contact op via 070 416 0600. U kunt ook CNV Publieke Zaak volgen op Facebook of via Twitter:@MijnVakbond. Informatie over vakgroep CNV Kerk & Ideëel vindt u opwww.mijnvakbond.nl\kerkenideeel. Voor vragen en direct contact met Kerk & Ideëel via de secretaris: kerkenideeel@cnvpubliekezaak.nl of 0651 345 795. Het postadres is: CNV Kerk en Ideëel, Albrecht Thaerlaan 11 3571 EB Utrecht,

Kerk & Ideëel blij met koers van CNV Publieke Zaak

In de Algemene Vergadering van CNV Publieke Zaak op 21 november jl. bleek ruim draagvlak aanwezig voor de samenwerking van Publieke Zaak met CNV Onderwijs. Als koers voor deze samenwerking werd aangegeven dat de kwaliteit van collectieve en individuele belangenbehartiging tenminste op gelijk niveau moet blijven, terwijl de betrokkenheid van de vakorganisatie bij de beroepsontwikkeling versterkt moet worden. En in het verlengde hiervan ook de functie van de vakorganisatie als platform en forum voor contacten, informatievoorziening en dienstverlening. CNV Kerk & Ideëel stelt vast dat deze koers overeenstemt met de koers voor de kerkelijk-ideële sector, die nog onlangs in de jaarvergadering van Kerk & Ideëel is vastgesteld. 

Samenwerking met Vereniging Kerkelijk Werkers (VKW)
De ledenvergadering van de Vereniging Kerkelijk Werkers (VKW) heeft op 15 november jl. ingestemd met het voorstel van het bestuur om te streven naar samenwerking met het CNV.  Binnenkort zal een onderzoek starten naar een traject voor opbouw van samenwerking. Kerk & Ideëel is heel blij met dit besluit en zal graag medewerking verlenen aan dit traject. In de afgelopen jaren heeft de VKW zich toegelegd op profilering als beroepsvereniging, een ontwikkeling die door Kerk & Ideëel met veel belangstelling is gevolgd en die spoort met de koers van onze vakorganisatie (zie boven).

Kerstwens

Het is nog vroeg, maar toch wensen wij u aan het einde van deze tweemaandelijkse nieuwsbrief alvast van harte gezegende feestdagen toe. En aan de vele werkende leden voor wie de decembermaand extra druk is, sterkte gewenst!

Met vriendelijke groet,
CNV Kerk & Ideëel.

 
Logo CNV Publieke Zaak
VOLG ONS VIA MIJNVAKBOND.NL OFCONTACT • DISCLAIMER • COPYRIGHT